Algemeen

Atomium

De sportvereniging Atomium is opgericht op 5 juli 1961 te Rotterdam. De oprichters hebben zich bij de naamgeving laten inspireren door het symbool van de toenmalige wereldtentoonstelling in Brussel. De filosofie van de uitstraling van kracht en energie past ook bij onze vereniging.

Sv. Atomium ’61 is aangesloten bij het Nederlands Handbal Verbond (N.H.V.) en de Nederlandse Culturele Sportbond (N.C.S.). De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Accommodatie

Aan de Sparrendaal 91 Rotterdam-Vreewijk beschikken wij over een sportcomplex met een fraai clubhuis. Dit clubhuis omvat een grote kantine, vier kleedkamers, een teamhonk, een bestuurskamer en een fysiotherapieruimte. Op het complex beschikken wij verder over twee verharde speelvelden, een jeu de boulesbaan, basketbalpalen en de mogelijkheid tennisnetten uit te zetten.

Bestuur

Sv. Atomium’61 kent een tweetal besturen: Het Hoofdbestuur (HB) en het Jeugdbestuur (JB).

Het jeugdbestuur behartigt de belangen van alle leden van 5 t/m 16 jaar. Zij handelt geheel autonoom en heeft slechts in een beperkt aantal gevallen toestemming van het hoofdbestuur nodig. Veelal zijn dit financiële aangelegenheden.

Beide besturen kennen diverse commissies of coördinatoren, zowel op het technisch als het “culturele” vlak. Voor wat betreft technische zaken valt de de Aj (17 t/m 19 j) onder de TC-zondagteams en voor de nevenactiviteiten vallen ze onder het jeugdbestuur.

Beleidsnota’s

Zowel het organisatorische als sporttechnische beleid van onze vereniging is gebaseerd op beleidsnota’s. Deze worden sinds 1976 ca. elke 5 jaar herschreven. De laatste beleidsnota met als titel Tot in 2000 is inmiddels herschreven. De huidige vorm is echter geen nota meer maar een missiedocument onder de naam “Het Kloppend Hart”.

Beleidsregels “Het Kloppend Hart”

  1. Naast de centrale plaats van het handbal in competitieverband zorgt de vereniging voor een evenwichtig aanbod van andere activiteiten.

  2. Leden en ouders van jeugdleden dienen actief betrokken te zijn bij het uitvoeren van taken binnen de vereniging.

  3. Het streven naar samenwerking, incidenteel of structureel van aard, met andere verenigingen en organisaties op sportief en sociaal-maatschappelijk terrein, waarbij te allen tijde sprake dient te zijn van een (indirect) voordeel voor Atomium’61.

  4. Het waarborgen van het voortbestaan van de vereniging met behoud van de eigen identiteit.

De eigen identiteit kenmerkt zich o.a. door:

  • Het actief stimuleren en onderhouden van het “wij”gevoel

  • Een open structuur van de vereniging op basis van gelijkwaardigheid met duidelijke communicatielijnen

  • De vereniging is toegankelijk voor iedereen

  • De mens en zijn of haar welzijn staan centraal en niet de sportprestatie.

Samenstelling hoofd- en jeugdbestuur e.a. functionarissen seizoen 2013-2014

Voorzitter
Secretariaat
Penningmeester
Contributieadmin.
Vz. jeugdbestuur
Vz. techn. zaken
Algemeen lid
Algemeen lid
Marco van Lent
Marijke Bohnen
Joop Peters
Bas Peters
Richard Kuijer
Wim van Pelt
Rene Lagendaal
Esther vd Kraan
voorzitteratomium61@gmail.com
secretariaatatomium61@gmail.com
penningmeesteratomium61@gmail.com
bj-peters@kpnmail.nl
rskuijer@planet.nl
w.pelt@planet.nl
rwlagendaal@upcmail.nl
devanderkraan@gmail.com

Jeugdbestuur

Voorzitter
Technische zaken
Technische zaken
Technische zaken
Culturele zaken
Culturele zaken
Culturele zaken
Richard Kuijer
Frank Tijsma
Sjoerd Snijders
Silvio Hazel
Yvette Hoost
André Brugman
Annemarie v. Duren
rskuijer@planet.nl
atomium61@gmail.com
sjoerdmaster@hotmail.com
silviohazel@hotmail.com
dokter_yvette@hotmail.com
abrugman@cisco.com
annemarie.v.duren@hccnet.nl

Recreatiesportsectie

Coördinatie Ria Lagendaal ria.lagendaal@upcmail.nl

Overige functies

Ledenadministratie
Sponsoring
Webmaster
Redactie digiFlits
Carla Bohnen
Edwin van Rossum
Martin Lodder
roncarla@upcmail.nl
sponsoringatomium61@live.nl
webmaster@atomium61.nl
secretariaatatomium61@gmail.com

Communicatie

Het clubblad de digiFlits, dat 1x per 2 weken verschijnt, is het belangrijkste communicatiemiddel binnen de vereniging. Berichten, mededelingen e.d. vanuit de beide besturen en commissies worden via de Flits naar de leden gecommuniceerd. Dit orgaan is ook binnen deze website opgenomen.

Redactie digiFlits

Blaadje Voorin
Recreatiesport Nieuws
Wedstrijdprogramma Senioren
Blaadje Achterin
Wedstrijdprogramma Jeugd
Marijke Bohnen
Ria Lagendaal
Ria van Duren
Patricia Snitker
Patricia Snitker

Nevenactiviteiten

Deze vormen een belangrijke onderdeel van sv. Atomium’61.

Door buiten de handbalcompetitie en trainingen andere activiteiten te organiseren wordt de onderlinge communicatie en het sociale contact verstevigd. In de loop van haar bestaan heeft sv. Atomium ’61 hier steeds veel aandacht aan gegeven.

Het gezamenlijke jeugdkamp gedurende een lang weekend met deelnemers van 5 t/m 18 jaar is een jaarlijks hoogtepunt. Niet alleen vanwege het gevarieerde programma per leeftijdsgroep en voor gezamenlijke groepen, maar zeker ook door het daar – bijna automatisch – uit voortkomend ‘leiderschap’ van de oudere deelnemers.

Alle andere nevenactiviteiten vinden voornamelijk op ons complex plaats. Playbackshows, dart- en kaartavonden, (familie)sport- en speldag, tennistoernooien, sinterklaas- en kerstvieringen, thema- en feestavonden zijn een greep uit de activiteiten die de leden en hun supporters aangeboden worden.

Hoewel zowel het jeugdbestuur als het hoofdbestuur over een zgn. coördinator voor nevenactiviteiten beschikt, zijn het de leden, incidenteel of met een heel team, die vaak de organisatie op zich nemen. De thema-avonden met een culinair tintje, zijn b.v. het succesnummer van het “oudste” damesteam.

Deelgemeente Feijenoord

De vereniging heeft haar thuishaven in de wijk Vreewijk, welke een onderdeel is van de deelgemeente Feijenoord. Daar waar dat mogelijk is werken we mee aan (sport)activiteiten in de deelgemeente. Ons complex word gebruikt voor reguliere gymlessen van de scholengemeenschap Johannes Calvijn.

Wij stellen onze accommodatie ook ter beschikking voor activiteiten van o.a.:

Wijkregisseur Deelgemeente Feijenoord, tbv voorlichtingsactiviteiten voor bewoners van Vreewijk
S&C (Sport & Cultuur)
BOV (Bewoners Organisatie Vreewijk)
Vrelom

Verder is het 2e veld ingericht als zogenoemd Atomiumcourt. Dat wil zeggen dat alle jeugd uit de omgeving op tijden dat dit veld niet gebruikt wordt voor eigen activiteiten, hier kan komen voetballen of zich anderszins vermaken. De Courtregels moeten er voor zorgen dat e.e.a. naar ieders wens verloopt. Met de deelgemeente is hieromtrent een convenant afgesloten. Op de donkere winteravonden is het veld tot 22.00 uur verlicht.

Naast de contacten in de deelgemeente Feijenoord onderhouden we ook contacten (o.a. door het geven van schoolhandballessen) met de buurgemeente IJsselmonde. Veel van onze leden komen uit deze deelgemeente, met name uit de wijk Lombardijen.