De Algemene Leden Vergadering

VergaderingZaterdag 2 oktober stond hij op de agenda: de Algemene Leden Vergadering. Met dit keer een uitgebreide agenda omdat de op de BALV gepresenteerde toekomstvisie en organogram nog een keer ter bespreking opgevoerd waren. Het bestuur had namelijk het idee dat deze de vorige keer toch niet zo goed besproken waren door het digitale vergaderen. Dus de leden kregen de kans er nog een keer op te reageren. Daarnaast stonden de concept-statuten op de agenda. Dus er was genoeg te bespreken.

Om 15.00u had zich een groep van 20 mensen verzameld in de kantine. Online hadden we 3 deelnemers.

André verwelkomde iedereen op deze weer bijna ‘normale’ vergadering. Hij stipte aan dat door Corona het afgelopen seizoen op sportgebied veel niet doorgegaan was, maar dat er op ander gebied keihard gewerkt was, zoals door de klussers die de kantine aangepakt hebben en de technische commissie die het gelukt was veel handjes er bij te krijgen.

Ook was er nog aandacht voor het overlijden van Ton Chrispijn en hield de vergadering een moment stilte om hem te gedenken.

Het eerste bespreekpunt was het verzoek vanuit de vergadering om het bespreken van de concept-notulen uit te stellen. Het voorstel van het Bestuur om deze toch te bespreken en de kritiekpunten op het moment van bespreking mee te nemen werd door de vergadering overgenomen. Zo gezegd, zo gedaan. De agenda werd ongewijzigd gevolgd na geconstateerd te hebben dat agendapunt 8 niet veel om het lijf had.

Over de notulen en het jaarverslag kwamen niet veel vragen of punten ter aanpassing. Dat wat gezegd werd zal in de notulen komen te staan. Het financieel verslag van de penningmeester riep geen vragen op. De kascontrolecommissie adviseerde de vergadering het bestuur décharge te verlenen.

Vlak voor de pauze werd de contributie voor seizoen ’21-’22 vastgesteld. Deze bleef hetzelfde als het afgelopen seizoen, dus daar was niemand op tegen. Ook de verkiezingen brachten geen echte verrassingen. Wat mensen er af op de lijst en iemand er bij. Wel zijn er nog wat vacante posities, zoals binnen de PR & communicatie en de sponsoring.

Daarna kwamen de wat tijdrovender agendapunten. André gaf een toelichting op de toekomstvisie en deze is door de vergadering aanvaard. Het organogram is nog aan het bewegen, daar gaat de werkgroep Statuten en HR zich nog een (paar) keer over buigen.

Bij het bespreken van de concept-statuten gaf de vergadering aan het handbal, onze corebusiness, meer prominent in de Statuten te willen hebben. Daar wordt gevolg aan gegeven. Ook de opmerking dat het NHV genoemd moet worden, wordt meegenomen. Over de vraag of we maatschappelijke activiteiten een plek in de Statuten moeten geven werd uitvoerig gesproken. Gezien ons verleden op het gebied van maatschappelijke activiteiten, wat er op dit moment speelt op dat gebied en wat er in de toekomst van een sportvereniging verwacht gaat worden leek het het Bestuur dit te moeten borgen in de Statuten voor de komende generatie(s). Uiteindelijk kon de vergadering hier in mee gaan. De aangepaste concept-statuten zal met de aanwezigen ter inzage en 2e controle worden gedeeld.

Flink wat later dan gepland sloot André de vergadering en nodigde iedereen uit een kopje soep met brood te blijven eten.

Al  met al een lange vergadering, maar wel een vruchtbare.

Deel dit bericht:  Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email